ඇතුළ් වන්න​

පවතින පැකේජ
# පැකේජය මිල නිදහස් දේපල සක්රිය කිරීම දින සීමාව ලැයිස්තු සීමාව (අංක) නිදහස් විශේෂාංගය සීමාව
1 Free   0.00 USD 0 1 0
2 Basic   10.00 USD 90 10 0
3 Premium   20.00 USD 30 40 0


දේපල සක්රීය කිරීමේ මිල: 5 USD
* දේපළ වටිනාකම: 30 USD

ඇතුළ් වන්න​
මුරපදය අමතකද?
facebook
ලියාපදිංවි කරන්න